Apr 14, 2013

Code Jam 2013 รอบคัดเลือก


เนื่องจากไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบรอบ 1 ของปีที่แล้ว ปีนี้เลยนอนเอาแรงไม่บ้าพลังถ่างตาทำตั้งแต่เช้ามืด ทำให้กว่าจะได้เริ่มอ่านโจทย์ก็บ่าย 2 เข้าไปแล้ว

ปีนี้ความตั้งใจแรกคือจะพยายามเขียนส่งให้ได้หลายๆ ภาษา คือฝึก ML, Lisp, Bash อะไรพวกนี้จนคิดว่าน่าจะคล่องพอเอามาใช้แก้โจทย์ปัญหาจริงๆ ได้แล้ว น่าเสียดายที่รับ input ไม่เป็น เลยกลับมาตายรังด้วย Python เหมือนเดิม (แต่ก็มี Haskell โผล่มาครึ่งข้อ) ไม่แน่ใจว่ารอบต่อๆ ไปจะเขียน C++ ทันหรือเปล่า เพราะโดนจำกัดเวลาเหลือแค่ 2.5 ชั่วโมงแล้ว

ข้อแรกโจทย์ extended เกม OX ให้ใหญ่ขึ้นเป็นตาราง 4x4 แถมยังอนุญาตให้มี wildcard (เป็นได้ทั้ง X และ O) อย่างมาก 1 ที่บนกระดาน ก็ถามว่าเกมตอนนี้ใครชนะ หรือว่าเสมอ หรือว่ายังเล่นไม่จบ

เคยเจอคำถามเกี่ยวกับ grid แบบนี้มาพอสมควร อันที่จริงก็ต้องไล่เช็คทั้งแนวตั้ง แนวนอน และก็แนวทะแยงซ้ายขวาเลย แต่เพิ่งมาสำนึกได้ว่าเขียนแบบนั้นมี code ซ้ำกันเยอะๆ จะเริ่ม maintenance ยากละ เลยสังเกตว่าถ้าหมุน grid ให้ได้เป็นแบบนี้

1 2 3   7 4 1
4 5 6 => 8 5 2
7 8 9   9 6 3

จะสามารถ reuse code ส่วนที่เช็คแนวนอนมาเช็คแนวตั้งได้ด้วย เช่นเดียวกับ code เช็คแนวทะแยง การ implement แค่ส่วนนี้คงมีวิธีเจ๋งๆ ให้เลือกใช้เยอะอยู่ ส่วนผมที่มาจากสาย functional เลือกใช้ transpose . reversed ครับ

def transpose(grid):
  return [''.join(line) for line in zip(*grid)]

def chk_hori(grid):
  for line in grid:
    if all(c in 'XT' for c in line):
      return 'X won'
    if all(c in 'OT' for c in line):
      return 'O won'

def chk_diag(grid):
  if all(grid[i][i] in 'XT' for i in range(len(grid))):
    return 'X won'
  if all(grid[i][i] in 'OT' for i in range(len(grid))):
    return 'O won'

def chk_won(grid):
  for _ in range(2):
    for chk in [chk_hori, chk_diag]:
      answer = chk(grid)
      if answer:
        return answer
    grid = transpose(reversed(grid))

def chk_full(grid):
  return not any('.' in line for line in grid)

for case in range(int(input())):
  grid = [input() for _ in range(4)]
  input()
  answer = chk_won(grid)
  if not answer:
    answer = 'Draw' if chk_full(grid) else 'Game has not completed'
  print('Case #{}: {}'.format(case+1, answer))ข้อถัดมาถามว่าสามารถใช้เครื่องตัดหญ้าอัตโนมัติ (ที่ดันวิ่งตรงไปข้างหน้าได้อย่างเดียว) ตัดหญ้าให้แต่ละช่องมีความสูงตาม pattern ที่วางไว้ได้หรือเปล่า

พบว่า algorithm ง่ายกว่าที่คิด คือดูว่าแต่ละจุดบนสนามหญ้านั้น ต้องมีความสูงเท่ากับความสูงหญ้าที่สูงที่สุดในแนวนอนหรือแนวตั้งเท่านั้น เพราะถ้าเกิดมีจุดที่สูงกว่าทั้งแนวนอนและแนวตั้งพร้อมกัน จะทำให้ไม่สามารถตัดหญ้าในช่องนั้นให้ต่ำกว่าค่าสูงสุดได้

def transpose(lawn):
  return [list(line) for line in zip(*lawn)]
  
def beautiful_garden(lawn, n, m):
  tlawn = transpose(lawn)
  def chk(y, x):
    return lawn[y][x] in [max(tlawn[x]), max(lawn[y])]
  return all(all(chk(y, x) for x in range(m)) for y in range(n))
      
for case in range(int(input())):
  n, m = [int(i) for i in input().split()]
  lawn = [[int(i) for i in input().split()] for _ in range(n)]
  answer = 'YES' if beautiful_garden(lawn, n, m) else 'NO'
  print('Case #{}: {}'.format(case+1, answer))ข้อที่ 3 ให้ว่ามีเลข palindrome ที่รากที่สองของมันก็ยังเป็น palindrome ด้วยทั้งหมดกี่ตัวในช่วงที่กำหนด ซึ่งมีความรู้สึกว่าถ้าเล่นกับ palindrome แล้ว Haskell จะสวยงามมาก แต่ก็ไปตายที่ test กลางเลยกลับไปใช้ Python แทน

import Data.List.Split (splitOn)

boolAsNum b = if b then 1 else 0

isSquare x = root^2 == x
  where root = sqrt x

isPalindrome x = y == reverse y
  where y = show x

countFair x y
  | x > y   = 0
  | otherwise = (boolAsNum $ all isPalindrome [x,x^2]) + countFair (x+1) y

eachLoop nosLoop = do
  raw <- getLine
  let rawSqrtNum = [sqrt $ read x | x <- splitOn " " raw]
    [start, stop] = [f x | (f,x) <- zip [ceiling, floor] rawSqrtNum]
  putStrLn $ "Case #" ++ (show nosLoop) ++ ": " ++ (show $ countFair start stop)

main = do
  allLoop <- getLine
  sequence_ [eachLoop n | n <- [1..read allLoop]]

ส่วนนี่คือ Python ที่ optimize ไปนิดหน่อยสำหรับความยากปานกลาง โดยส่วนที่วนสร้างเลข palindrome ตัวถัดไปยังไม่ได้ optimize สำหรับโจทย์นี้โดยเฉพาะเลย (ว่าแล้วก็ต้องเขียนเก็บเข้า lib ตัวเองซะแล้ว)

odd = lambda x: x % 2 == 1
square = lambda n: int(n ** 0.5) ** 2 == n
palindrome = lambda n: str(n) == str(n)[::-1]

def int_sqrt(n):
  if n == 0: 
    return 0
  a, b = divmod(n.bit_length(), 2)
  x = 2 ** (a + b)
  while True:
    y = x + n // x 
    y //= 2
    if y >= x: 
      return x
    x = y

def next_palindrome(n):
  s = str(n)
  size = len(s)

  fst = s[:size//2+1] if odd(size) else s[:size//2]
  lst = s[-size//2:]

  size_old_fst = len(fst)
  if fst <= lst[::-1]:
    fst = str(int(fst) + 1)

  lst = fst[:-1] if len(fst) > size_old_fst else fst
  return int(fst[:-1] + lst[::-1]) if odd(size) else int(fst + lst[::-1])

def palindrome_range(start, stop):
  while start < stop:
    if palindrome(start):
      yield start
    start = next_palindrome(start)

for case in range(int(input())):
  start, stop = [int(n) for n in input().split()]

  start = int_sqrt(start) + (0 if square(start) else 1)
  stop = int_sqrt(stop)

  answer = sum(palindrome(pal**2) for pal in palindrome_range(start, stop+1))
  print('Case #{}: {}'.format(case+1, answer))ส่วนข้อ 4 ไม่ได้ทำ เพราะสังเกตเห็น pattern ของข้อ 3 เลยกะจะแก้ความยากระดับโหดสุด (input ใหญ่ได้ถึง 10^100) แต่ลอง optimize ดูแล้วทำทันแค่ 10^80 เท่านั้น ก็เลยต้องตัดใจไปตามระเบียบ แต่แต้มแค่นี้ก็เพียงพอสำหรับรอบ 1 แล้วครับ ;)

1 comment:

 1. ทำข้อ C แบบ Large ได้ด้วย กราบบบ

  ReplyDelete