Nov 10, 2013

Division ใน Relational Algebra

การหาร (DIVISION) ใน relational algebra อธิบายง่ายๆ คือการเอาตารางมา join กันแล้วนับว่าแต่ละ pk ของตารางตัวตั้ง มี row เท่ากับตารางตัวหารหรือไม่ ถ้าครบก็ตัด column ที่ปรากฏในตารางตัวหารทิ้งแล้วยุบรวม row ซ้ำด้วย pk เช่นเรามีข้อมูล
table: students
------+------+-------
 name | subj | grade 
------+------+-------
 bar | code | A
 foo | code | C+
 foo | trek | A
 qux | code | B+
 qux | math | A
 qux | trek | A
------+------+-------

table: colleges
-----------+------
 campus  | subj 
-----------+------
 leetademy | code
 leetademy | trek
 hack-cool | code
 hack-cool | math
-----------+------
คำสั่ง SQL ของการหารก็จะมีหน้าตาประมาณ
SELECT *
FROM  students
DIVISION (
  SELECT subj
  FROM  colleges
  WHERE campus = 'leetademy'
) AS leetademy_courses
ซึ่งให้ผลลัพท์ออกมาคือ
------
 name 
------
 foo
 qux
------ปัญหาของการหารคือ DBA แทบทั้งหมดไม่มีคำสั่งนี้ให้ใช้ (ต่างจากการลบ (MINUS) ที่ยังมีบ้าง แม้บางเจ้าจะเปลี่ยนชื่อเป็น EXCEPT ก็ตาม) เพราะมันเป็นท่าที่เปลืองทรัพยากรมาก แถมไม่ได้ใช้กันบ่อยๆ เสียด้วย ...ซึ่งจะว่าไปแล้วมันก็ดูไม่ใช่ปัญหาเลยนี่หน่า

อย่างไรก็ตามปัญหาจริงๆ คือมันเป็นท่าที่อาจารย์ database ส่วนใหญ่ชอบเอาไปออกสอบ ทำให้เราต้องหาท่าอ้อมๆ ที่ให้ผลลัพท์แบบเดียวกันมาใช้แทน

การจะเข้าใจมันได้ ถ้าคิดแบบ programming ก็แค่ดูว่า set ที่เป็นตัวตั้งหารนั้นเป็น superset ของ set ที่ถูกหารหรือเปล่า
students_set = defaultdict(set)
for name, subj, grade in students:
  students_set[name].add(subj)

colleges_set = defaultdict(set)
for campus, subj in colleges:
  colleges_set[campus].add(subj)

output = set()
for name, subj_set in students_set.items():
  if subj_set >= colleges_set['leetademy']:
    output.add(name)
print(output)
แต่การทำงานบน database เรามักเขียนพวกนี้ทั้งหมดให้เป็น one-liner เพื่อที่จะรับประกันว่าระหว่างการ query จะไม่เกิด race condition กับ query อื่นๆ สิ่งที่ต้องทำก่อนอื่นใดคือพยายามกำจัดการสร้าง set ของข้อมูลล่วงหน้าซะ

ในที่นี้ ขั้นแรกเราจะกำจัดการสร้าง colleges_set โดยวน loop ใน colleges ทุกตัวดูว่าแต่ละ subj มีใน students_set หรือเปล่า
def learnt_all(name):
  for campus, subj in colleges:
    if campus == 'leetademy':
      if subj not in students_set[name]:
        return False
  return True

output = set()
for name, _, _ in students:
  if learnt_all(name):
    output.add(name)
print(output)
ขั้นต่อมาก็กำจัด students_set โดย loop เข้า students ดูว่านักเรียนที่ชื่อ name ได้เรียนวิชา subj แล้วหรือยัง
def learnt(name, subj):
  for student_name, student_subj, _ in students:
    if student_name == name and student_subj == subj:
      return False
  return True

def learnt_all(name):
  for campus, subj in colleges:
    if campus == 'leetademy':
      if learnt(name, subj):
        return False
  return True
  
output = set()
for name, _, _ in students:
  if learnt_all(name):
    output.add(name)
print(output)
เนื่องจากในฟังก์ชัน learnt กับ learnt_all จะคืนค่า False ทันทีที่เข้าเงื่อนไขครบ แต่จะคืนค่า True หลังจากจบ loop เท่านั้น เราสามารถเขียนตรงนี้ใหม่ด้วย generator แล้ว wrap ด้านนอกด้วย not any(...) เช่นนี้
def inverse_learnt(name, subj):
  for student_name, student_subj, _ in students:
    if student_name == name and student_subj == subj:
      yield True

def inverse_learnt_all(name):
  for campus, subj in colleges:
    if campus == 'leetademy':
      if not any(inverse_learnt(name, subj)):
        yield True

output = set()
for name, _, _ in students:
  if not any(inverse_learnt_all(name)):
    output.add(name)
print(output)
พอทุกอย่างเป็น single-statement และ generator คราวนี้ก็ง่ายที่จะทำ one-liner แล้ว ... จับมาเขียนสวยๆ ได้แบบนี้
print({
  name
  for name, _, _ in students
  if not any(
    True
    for campus, subj in colleges
    if campus == 'leetademy'
    and not any(
      True
      for student_name, student_subj, _ in students
      if student_name == name
      and student_subj == subj
    )
  )
})
เห็น code นี้แล้วคงเดาได้ไม่ยากว่า พอเอาเขียนเป็น SQL คงหนีไม่พ้น
SELECT DISTINCT name
FROM  students AS s
WHERE NOT EXISTS (
  SELECT *
  FROM  colleges AS c
  WHERE campus = 'leetademy'
  AND  NOT EXISTS (
    SELECT *
    FROM  students AS ss
    WHERE ss.name = s.name
    AND  ss.subj = c.subj
  )
)

อ้างอิง